Chronimy Twoje dane, więcęj szczegółów TUTAJ
 
Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Dziś jest: wtorek, 07-07-2020

Lubuski Regionalny Program Operacyjny

29.09.2011
Tytuł projektu:
„Skanalizowanie i zwodociągowanie m. Niesulice wraz z budową rurociągu tłocznego do Ołoboku, modernizacja stacji uzdatniania wody w Ołoboku oraz skanalizowanie m. Kalinowo”

Program:
Lubuski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
Priorytet 3: „Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego”
Działanie 3.1 „Infrastruktura ochrony środowiska przyrodniczego”

Współfinansowanie:
- środki Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – 4.767.116,.79 zł
- środki budżetu gminy – 841.255,91 zł

Łączne nakłady: 5.608.372,70 zł

Termin realizacji:
- rozpoczęcie: 28 października 2008 r.
- zakończenie rzeczowe projektu: 30 listopada 2009 r.
- zakończenie finansowe projektu: 31 grudnia 2009 r.

Cele projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa standardów ekologicznych, a co za tym idzie stanu środowiska naturalnego w aglomeracji Skąpe
Cele szczegółowe:
- wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji Skąpe z 31,29% do 58,61%.
- uzyskanie 100% zwodociągowania aglomeracji Skąpe.
- wzrost ilości ścieków trafiających na oczyszczalnię o 280,16 m3 na dobę, a przez to ograniczenie ilości ścieków odprowadzanych bezpośrednio do środowiska;
- wzrost stopnia wykorzystania mocy przerobowych oczyszczalni ścieków w Ciborzu z 49,32% do 77,34%;
- doprowadzenie do gospodarstw domowych w Niesulicach wody odpowiadającej parametrom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Dz. U. Nr 61 poz. 417.
- zagwarantowanie bezpieczeństwa p.poż mieszkańcom Niesulic.
- poprawa jakości życia mieszkańców.
- poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w aglomeracji Skąpe stwarzająca szansę -stopniowego samooczyszczenia j. Niesłysz i unikniecie degradacji przez j. Złoty Potok.
- ochrona cennych gatunków roślin i zwierząt żyjących w ekosystemie jezior: Niesłysz i Złoty Potok.
- stworzenie korzystnych warunków do inwestowania w obszarze projektu.
- stworzenie korzystnych warunków do rozwoju turystyki nad jeziorami Niesłysz i Złoty Potok.

Przedmiot projektu:
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 10.119 km na terenie miejscowości Niesulice i Kalinowo, skąd ścieki odprowadzane są rurociągiem tłocznym, wybudowanym na trasie Niesulice - Ołobok w ramach komplementarnej inwestycji, do oczyszczalni ścieków w Ciborzu.
Z uwagi na korzystne ukształtowanie terenu kanalizację zaprojektowano w większości w układzie grawitacyjnym – 5.757 km, mniejszą część w postaci rurociągu tłocznego – 4.362 km.
- budowa 4 przepompowni ścieków. Trzy przepompownie w m. Niesulice (P-9, P-10, P-11) i jedna przepompownia w m. Kalinowo (P-13).
- budowa w miejscowości Niesulice sieci wodociągowej wraz z wodociągiem dosyłowym na odcinku Ołobok- Niesulice o łącznej długości - 4.920 km.
- rozbudowa stacji uzdatniania wody, obejmująca swym zakresem podniesienie konstrukcji ścian przyziemia z wymianą stropodachu i kapitalnym remontem budynku, wymianę urządzeń uzdatniania wody wraz z przewodami, wymianę instalacji elektrycznej zasilania i sterowania, wymianę i wykonanie przyłączy zewnętrznych wod.- kan. i energetycznych.

Potrzeba realizacji projektu:
Jedną z najważniejszych funkcji gminy Skąpe, strategicznych z punktu widzenia jej dalszego, zrównoważonego rozwoju jest jej funkcja turystyczna, wynikająca z sąsiedztwa jednego z największych zbiorników wodnych województwa lubuskiego – jeziora Niesłysz. Głównym problemem hamującym jej rozwój jest brak kanalizacji sanitarnej. Do momentu realizacji inwestycji w sieć kanalizacyjną wyposażone były zaledwie 4 z 19 miejscowości gminy. Większość ścieków wytwarzanych w gminie trafiała bezpośrednio do środowiska bez odpowiedniego oczyszczenia. Nagminne były procedery wywozu ścieków na pola i do lasów a także rozszczelnianie zbiorników bezodpływowych. Negatywną konsekwencją niewłaściwego zagospodarowania ścieków w gminie było zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności w okolicach jeziora Niesłysz i Złoty Potok. Potwierdzeniem tej tezy był spadek klasy czystości wód j. Niesłysz z klasy I na klasę II w ciągu zaledwie jednego dziesięciolecia. Dodatkowo problem potęgowała niska jakość wody czerpanej z przydomowych ujęć w miejscowości Niesulice. Zaplanowana do realizacji inwestycja, polegająca na budowie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu, była reakcją na ten poważny problem, gdyż została ona zlokalizowana w najatrakcyjniejszym ze względów przyrodniczych rejonie gminy, tj. w miejscowościach Niesulice i Kalinowo. Warto podkreślić, że teren ten położony jest na obszarze 13 krajobrazu chronionego, tzw. „Rynny Paklicy i Ołoboku”. Na uwagę zasługuje fakt, że inwestycja jest elementem przyjętej przez gminę Skąpe strategii zmierzającej do osiągnięcia efektu ekologicznego. Okolice j. Niesłysz ze względu na walory rekreacyjne zaliczane są do terenów turystycznych I kategorii. Brak infrastruktury wod.- kan. w tym rejonie rodził negatywne skutki dla mieszkańców i przebywających tu turystów, których liczba w sezonie letnim wynosi kilkadziesiąt tysięcy osób. Od 2010 r. liczba ta znacznie wzrośnie w związku z oddaniem w Kalinowie do użytku jedynego w naszym regionie, pełnowymiarowego pola golfowego. W związku z tym faktem przewiduje się kilkukrotne zwiększenie udziału turystów krajowych i zagranicznych w ruchu turystycznym na terenie gminy. 
 
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU LUBUSKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 
29.09.2011
W dniu 21 sierpnia br. w miejscowości Międzylesie Gmina Skąpe zakończyła rzeczową realizację projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Projekt pt. „Budowa Sali gimnastycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Międzylesiu” uzyskał 50% dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego dla poddziałania 4.2.2 „Rozwój i modernizacja lokalnej infrastruktury edukacyjnej”. 
 
Przedmiotem projektu była budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalno-technicznym. Zakres prac w ramach projektu obejmował budowę budynku sali gimnastycznej o powierzchni użytkowej 594,25m2 i kubaturze 3.368,92m3. W obiekcie wydzielono dwie części: część sportową wraz z wyposażeniem stałym i ruchomym oraz część socjalną, w skład której wchodzą: pomieszczenie na sprzęt sportowy, pomieszczenie gospodarcze, pokój nauczyciela, dwie szatnie z zapleczem sanitarnym, sanitariat dla osób niepełnosprawnych, pokój opiekuna sali, kotłownia gazowa na potrzeby obiektu sportowego. W części sportowej natomiast znajdują się: sala gimnastyczna wielofunkcyjna o powierzchni 395,72m2 dla około 200 osób. Wymiary boiska sali to 26,81 x 14,76 m. Parametry techniczne sali dobrano tak, by można było tu realizować szkolny program obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego oraz uprawiać inne zajęcia sportowo- ruchowe. Sala posiada boisko do koszykówki (24 x 12m), siatkówki (18 x 9m), tenisa (18,20 x 11,50m) oraz piłki ręcznej. Ponadto w części sportowej obiektu wydzielona została sala korekcyjna.
 
W ramach projektu sala gimnastyczna wyposażona została w sprzęt sportowy, m.in.: sprzęt do siatkówki, tenisa, piłki ręcznej; stół do tenisa, skrzynię gimnastyczną, odskocznię gimnastyczną, ławki gimnastyczne, materace, elektroniczną tablicę wyników, drabiny gimnastyczne i sznurowe, liny do wspinania, sprzęt do koszykówki i minikoszykówki, drążek gimnastyczny. Należy podkreślić, że obiekt został przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ze względu na fakt, iż sala zintegrowana jest z budynkiem szkoły po drugiej stronie drogi, dla bezpieczeństwa uczniów w ramach inwestycji zaplanowano oznakowanie przejścia dla pieszych, by bezpiecznie i bezkolizyjnie można było przechodzić na zajęcia sportowe.

W ramach inwestycji zainstalowano na sali gimnastycznej system monitoringu, który oprócz zagwarantowania bezpieczeństwa przebywających w obiekcie osób, służyć ma lokalnej społeczności. System monitoringu w ramach umowy z wykonawcą podłączony został do sieci internetowej. Zakupiony w tym celu rejestrator wyposażony został w serwer sieciowy, dzięki czemu możliwy jest zdalny podgląd obrazu z kamer przez sieć Internet (także z poziomu przeglądarki internetowej). Wprowadzone rozwiązanie umożliwia pośrednie uczestnictwo lokalnej społeczności w życiu szkoły.

Realizacja projektu obejmuje lata 2007 – 2009. Fazę przygotowawczą projektu stanowią działania związane z nabyciem przez Gminę Skąpe nieruchomości pod inwestycję oraz opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Rozpoczęcie rzeczowe projektu, liczone od dnia podpisania umowy na prace budowlane, nastąpiło w dniu 12.08.2008 r. Zakończenie realizacji inwestycji - podpisanie ostatniego protokołu odbioru – nastąpiło 21.08. 2009 r. Oddanie obiektu do użytku przewidziano na dzień rozpoczęcia roku szkolnego, tj. w dniu 01.09.2009 r.

Całkowite koszty inwestycyjne wyniosły 1.921.332,76 zł brutto, z czego 1.870.484,86 zł stanowią koszty kwalifikowane. Otrzymane dofinansowanie Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, stanowiące 49,98% kosztów kwalifikowanych wyniosło 935.242,43 zł.

Realizacja projektu pozwoli na wywiązanie się z założonego celu głównego, którym jest poprawa dostępu do wiedzy, podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży z obszaru gminy wiejskiej Skąpe oraz ułatwienie dostępu do edukacji w zakresie kultury fizycznej osobom niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie.
 
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU LUBUSKIEGO
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 
Budowa sali sportowej w m. Międzylesie


Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65

   
tel.:
68 341 92 12
68 341 92 13
68 341 92 27
   
faks:
68 341 91 80
   
e-mail:
   
Biuletyn Informacji Publicznej
 • COVID
 • ASF
 • Ptasia Grypa
 • Multimedialny Plan Gminy
 • Panorama gminy
 • Formularz kontaktowy
 • RSS
 • Galeria zdjęć
 • e-Kartki
 • Dotacje - Przewodnik
 • Księga gości
 • Księga gości
Odwiedziło nas
1 729 225 gości
Na stronie znajduje się
12 gości