Chronimy Twoje dane, więcęj szczegółów TUTAJ
 
Portal wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików coockies na Twoim komputerze.
x
Dziś jest: wtorek, 07-07-2020

Strona główna

15.06.2020
 W tym roku ponownie lubuski oddziałał NFZ poprosił Nas o rozesłanie linka do ankiety, która jest podstawą do stworzenia kolejnego zestawiania pod nazwą: Lubuski Indeks Zdrowia.
 
 
16.06.2020
 

Wójt Gminy Skąpe – Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na rachmistrzów terenowych w Gminie Skąpe

w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (PSR 2020).

 

Na podstawie art. 19, ust. 1, pkt. 4, art. 20, ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) informuję o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do prac spisowych na terenie Gminy Skąpe, w ramach powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

 

Spis zostanie przeprowadzony w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r.

Ogłoszenie o naborze zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Skąpe oraz opublikowane na stronach internetowych Gminy Skąpe i Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skąpe.

Informacja dotycząca naboru zostaje podana do publicznej wiadomości w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 roku.

 

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące warunki:
1. Być pełnoletnim;

2. Zamieszkiwać na terenie Gminy Skąpe;

3. Posiadać co najmniej wykształcenie średnie;

4. Posługiwać się  językiem polskim w mowie i piśmie;

5. Nie być skazanym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Oświadczenie o spełnieniu wymagania o którym mowa w pkt. 5 kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Kandydat na rachmistrza terenowego, składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Ważne informacje dla składających oferty:

1.      Przydzielona liczba rachmistrzów na terenie Gminy Skąpe wynosi 1.

2.      Kandydat na rachmistrza terenowego musi odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne. Prawdopodobny termin szkolenia to okres od 3 sierpnia do 11 września 2020 r. Forma realizacji szkoleń (zdalne, stacjonarne) będzie zależała od sytuacji epidemicznej w kraju. W przypadku szkoleń zdalnych kandydaci na rachmistrzów terenowych wezmą udział w szkoleniach łącząc się ze sprzętu własnego.

3.      Szkolenie obejmuje przekazanie informacji o:

a)      statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;

b)      zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;

c)      sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego.

4.      Egzamin kandydata na rachmistrza terenowego po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

5.      Kandydaci na rachmistrzów terenowych podlegają postępowaniu weryfikacyjnemu. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb o tym, kto będzie powołany na rachmistrza zdecyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

6.      Kandydaci na rachmistrzów terenowych, którzy złożą stosowne dokumenty oraz zostaną zarejestrowani w Systemie Ewidencji Rachmistrzów otrzymają od Urzędu Gminy informację o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.

7.      Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu.

8.      Rachmistrz terenowy będzie wykonywał czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zawartej z Dyrektorem Urzędu Statystycznego.

9.      Wynagrodzenie rachmistrza terenowego ustalono jako iloczyn:

a)      37 zł. brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego;

b)      20 zł. brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów telefonicznych z użytkownikami gospodarstw rolnych, skutkujących prawidłowym spisaniem tych gospodarstw;

 UWAGA: jeśli wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatami, którzy uzyskają najlepszy wynik, a pozostali kandydaci zostaną wpisani na listę rachmistrzów rezerwowych.

10.  Rachmistrzowie terenowi będą realizować wywiady bezpośrednie w terminie od 1  października do 30 listopada 2020 r.

Składanie ofert:

 1. Oferty należy składać w formie pisemnej osobiście w Urzędzie Gminy Skąpe (w godzinach pracy Urzędu) lub za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu przesyłki) na adres: Urząd Gminy Skąpe; 66-213 Skąpe 65.
 2.  Termin składania ofert upływa w dniu 8 lipca 2020 r.
 3. Wszelkie informacje na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej www.stat.gov.pl oraz ustawie o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) a także w dokumencie dostępnym na wskazanej stronie internetowej „Instrukcja organizacyjna do powszechnego spisu rolnego w 2020 roku”.  
 4. Dodatkowych informacji udziela Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego Ilona Zalisz – tel. 68 3419213 wew. 27.

 

Załączniki
15.06.2020
 

POWSZECHNY SPIS ROLNY PSR 2020

#liczysięrolnictwo

 

W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny Spis Rolny PSR 2020. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy.

 

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej.

 

Podstawowe cele Powszechnego Spisu Rolnego:

 • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej
  i społecznej na wsi;
 • dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt gospodarskich, struktury zasiewów upraw rolnych;
 • analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich 10 lat;
 • wykonanie zobowiązań Polski w zakresie dostarczenia informacji na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO, OECD;
 • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych badań reprezentacyjnych z zakresu rolnictwa w kolejnych latach.

Jakie pytania usłyszą rolnicy w trakcie spisu?

Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. poz. 1728).

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.:

 • osoby kierującej gospodarstwem rolnym;
 • położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
 • osobowości prawnej;
 • typu własności użytków rolnych;
 • produkcji ekologicznej;
 • rodzaju użytkowanych gruntów;
 • powierzchni zasiewów według upraw;
 • powierzchni nawadnianej;
 • zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
 • pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych;
 • rodzaju budynków gospodarskich;
 • liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
 • wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej, a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:

 • 0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
 • 0,5 ha – dla krzewów owocowych;
 • 0,5 ha – dla warzyw gruntowych;
 • 0,5 ha – dla truskawek gruntowych;
 • 0,5 ha – dla chmielu;
 • 0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;
 • 0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;
 • 0,1 ha – dla tytoniu;
 • 5 sztuk – dla bydła ogółem;
 • 20 sztuk– dla świń ogółem;
 • 5 sztuk – dla loch;
 • 20 sztuk – dla owiec ogółem;
 • 20 sztuk – dla kóz ogółem;
 • 100 sztuk – dla drobiu ogółem;
 • 10 sztuk – dla zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte spisem rolnym.

 

W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

 

Bezpieczeństwo danych:

Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa, w oparciu o nowoczesne techniki teleinformatyczne. Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę publiczną spełniają najwyższe standardy i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Dane pozyskane podczas spisów mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.

Udostępnianie lub wykorzystywanie danych uzyskanych w spisach dla innych niż podane celów jest zabronione, pod rygorem odpowiedzialności karnej.

 

 

Organizacja prac spisowych w gminach:

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych.

 

Naboru kandydatów dokonuje się spośród osób:

 • pełnoletnich;
 • zamieszkałych w danej gminy;
 • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na rachmistrzów przejdą  szkolenie, które zakończy się egzaminem. Osoby, które odpowiedzą dobrze na co najmniej 60 proc. pytań, zostaną wpisane na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez gminnego komisarza spisowego. Miejsce na liście zależy od liczby punktów z egzaminu - im więcej, tym lepiej. Rachmistrza terenowego powoła zastępca właściwego wojewódzkiego komisarza spisowego, czyli Dyrektor Urzędu Statystycznego spośród osób z najwyższą liczbą punktów z egzaminu.

 

Wynagrodzenie rachmistrza terenowego będzie iloczynem stawki 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego.

 

Kontakt:

Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/.

 

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Urzędzie Statystycznym w Zielonej Górze

ul. Spokojna 1

65-954 Zielona Góra

Tel.:  +48 3223112

e-mail: SekretariatUSZGR@stat.gov.pl

 

Prosimy wszystkich rolników o przekazywanie informacji o spisie rolnym.

Spiszmy się, jak na rolników przystało!

 

Załączniki
15.06.2020

Rodzice, którym przyznano świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2019/2021, nie muszą teraz składać nowego wniosku. Okres wypłat 500+ nie kończy się bowiem we wrześniu 2020 roku, ale obowiązuje on aż do 31 maja 2021 roku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres są przyjmowane od:  

 • od dnia 1 lutego 2021 r. (drogą elektroniczną),
 • od dnia 1 kwietnia 2021 r. (drogą tradycyjną).

Nadmieniamy, iż w nowym okresie świadczeniowym, tj. 2020/2021, wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia „Dobry start”  będzie można składać:

 • od dnia 1 lipca 2020 r.  (drogą elektroniczną),
 • od dnia 1 sierpnia 2020 r. (drogą tradycyjną).

Wniosek o ww. świadczenia  można złożyć online za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl oraz bankowości elektronicznej oraz przez skrzynkę podawczą epuap.gov.pl

22.05.2020
 Informujemy, że w trosce o bezipeczeństwo uczniów naszych szkół od dnia 25 maja do dnia 7 czerwca br. zawieszone zostaje funkcjonowanie szkół na terenie Gminy Skąpe


Urząd Gminy Skąpe
66-213 Skąpe 65

   
tel.:
68 341 92 12
68 341 92 13
68 341 92 27
   
faks:
68 341 91 80
   
e-mail:
   
Biuletyn Informacji Publicznej
 • COVID
 • ASF
 • Ptasia Grypa
 • Multimedialny Plan Gminy
 • Panorama gminy
 • Formularz kontaktowy
 • RSS
 • Galeria zdjęć
 • e-Kartki
 • Dotacje - Przewodnik
 • Księga gości
 • Księga gości
Odwiedziło nas
1 729 156 gości
Na stronie znajduje się
10 gości